வாழ்க்கை தத்துவங்கள்.

வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை
என்றால் தற்கொலை செய்து கொள்.

ஆனால்

தற்கொலை செய்து கொள்ளும்
அளவுக்கு தைரியம் இருந்தால்.........
வாழ்ந்து பார்....!