மருந்துகளின் வகைகள்

சித்தமருத்துவத்தில் அகமருந்துகள்

அகமருந்துகள் மொத்தம் 32 வகைப்படும். அவை:

1.சுரசம் 2. சாறு 3. குடிநீர் 4.கற்கம் 5. உட்களி 6. அடை 7. சூரணம் 8. பிட்டு 9. வடகம் 10. வெண்ணெய் 11. மணப்பாகு 12. நெய் 13. சுவைப்பு 14. இளகம் 15. எண்ணெய் 16. மாத்திரை 17. கடுகு 18. பக்குவம் 19. தேனூறல் 20. தீநீர் 21. மெழுகு 22. குழம்பு 23. ரசபதங்கம் 24. செந்தூரம். 25. நீறு 26. கட்டு 27. உருக்கு 28. களங்கு 29. கண்ணம் 30. கற்பம் 31. சத்து 32. குருகுளிகை.

சித்த மருத்துவத்தில் புறமருந்துகள்

புறமருந்துகள் மொத்தம் 32 வகைப்படும். அவை:

1. கட்டுதல் 2. பற்று 3.ஒற்றடம் 4. பூச்சு 5. வேது 6. பொட்டணம் 7. தொக்கணம் 8. புகை 9.மை 10. பொடி திமிர்தல் 11. கலிக்கம் 12. நசியம் 13. ஊதல் 14. நரிசிகப பரணம் 15. களிம்பு 16. சீலை 17. நீர் 18. வர்த்தி 19. சுட்டிகை 20. சலாகை 21. பசை 22. களி 23. பொடி 24. முறிச்சல் 25. கீறல் 26. காரம் 27.அட்டை விடல் 28.அறுவை 29. கொம்பு கட்டல் 30. உறிஞ்சல் 31. குருதி வாங்கல் 32. பீச்சு.

No comments:

Post a Comment