சித்த மருத்துவத்தில் நோய்களின் எண்ணிக்கை

அகத்தியர் ரத்தின சுருக்கம் என்ற சித்த மருத்துவ நூலில் 62 வகை நோய்களின் அடிப்படையில், மனிதர்களுக்கு 4448 வகையான நோய்கள் வரும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பட்டியலைப் பார்;ப்போம்.
1. வாத நோய்                         84
2. பித்த நோய்                        42
3. சிலேத்தும நோய்            96
4. தனூர் வாயு                       300
5. கண் நோய்                        96
6. காச நோய்                          7
7. பெரு வயிறு                      8
8. சூலை நோய்                    200
9. பாண்டு                              10
10. சிலந்தி நோய்               60
11. குன்மம்                             8
12. சந்தி நோய்                    76
13. எழுவை (கழலை)
நோய்                                     95
14. சுர நோய்                        64
15. மகோதரம் நோய்          7
16. தலையில் வீக்கம்        5
17 உடம்பு வீக்கம்              16
18. பிளவை நோய்               8
19. படுவன்  நோய்             11
20. தொப்புள் நோய்              7
21. பீலி நோய்                         8
22. உறுவசியம்                      5
23. கரப்பான் நோய்              6
24. கெண்டை நோய்          10
25. குட்ட நோய்                    20
26. கதிர் வீச்சு நோய்             3
27. பல்-ஈறு நோய்                  6
28. சோகை                             16
29. இசிவு                                   6
30 மூர்ச்சை                             7
31. சூலை நோய்                  48
32. மூலம்                                9
33. அழல் நோய்                  10
34. பீனிசம்                             76
35. நஞ்சுக் கடி                      76
36. நாக்கு-பல் நோய்         76
37. கிரகணி நோய்              25
38. மாலைக் கண்                20
39. அதிசாரம்                         25
40. கட்டி                                  12
41. கிருமி நோய்                    6
42. மூட்டு நோய்                  30
43. முதிர்ந்த கீல் நோய்     20  
44. கக்கல் (வாந்தி) நோய்   5
45. கல் அடைப்பு                   80
46. வாயு நோய்                      90
47. திமிர்ப்பு நோய்                10
48. விப்புருதி                           18
49. மேக நீர்                              21
50. நீர் நோய்                              5
51. நஞ்சுவாகம்                    16
52. செவி நோய்                    10
53. விக்கல்                             10
54. அரோசிகம்                        5
55. மூக்கு நோய்                  10
56. கடிநஞ்சு                          500
57. காயம், குத்து வெட்டு 700
58. கிரந்தி                                 48
59. பறவை நஞ்சு நோய்   800
60. புறநீர்க் கோவை           200
61. உதடு நோய்                    100
62. பிள்ளை நோய்               100

No comments:

Post a Comment