காக்கைச் சிறகினிலே

Signature

காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா-நின்றன்
கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா
(காக்கை)
பார்க்கும் மரங்களெல்லாம் நந்தலாலா -நின்றன்
பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா
(காக்கை)
கேட்கும் ஒலியிலெல்லாம் நந்தலாலா -நின்றன்
கீதம் இசைக்குதடா நந்தலாலா
தீக்குள் விரலை விட்டால் நந்தலாலா -நின்னைத்
தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா
(காக்கை)

No comments:

Post a Comment