கல் சிலைக்கு ஊற்றும் பாலை

ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு ஊற்று ,


கடவுள் உனக்கு கடன் படுவான் !

No comments:

Post a Comment