வாழ்க்கை-ல்

வாழ்க்கை தத்துவம்
வாழ்வில் தோல்வி அதிகம்,
வெற்றி குறைவு,
- என வருந்தாதே.....!
செடியில் இலைகள் அதிகம் என்றாலும்,
அதில் பூக்கும் ஒரு
சில மலருக்கே மதிப்பு அதிகம்........!